Mẫu AH2 - BẢN KHAI CÁ NHÂN DÙNG CHO THÂN NHÂN HOẶC NGƯỜI THỜ CÚNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HOẶC ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN ban hành Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ........................................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ...................  Nam/Nữ: .......................................................................

Nguyên quán: .................................................................................................................................

Đã chết ngày ... tháng ... năm  .......................................................................................................

Được truy tặng danh hiệu Anh hùng

Theo Quyết định số …………………… ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước.

2. Phần khai cá nhân:

Họ và tên: ........................................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ........... Nam/Nữ: .................................................................................

Nguyên quán: .................................................................................................................................  

Trú quán: .........................................................................................................................................

Mối quan hệ với người có công:................................................................................................. /.

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của UBND xã, phường ……………

Ông (bà) …………………… ………………….

thường trú tại ……………………………………

TM. UBND
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.