BẢN CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi: .........................................................................................................................................................................

Họ và tên: ………........……………….....…………………….. Năm sinh: ................................................................................

Giới tính: …………….……… Dân tộc:................................................................................................................................

CMND số: ………..…....………. Ngày cấp: ………....... Nơi cấp: .........................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................................................................................

Sinh viên khoa: ……….......…..……. Trường: ....................................................................................................................

Thời gian thực tập tại công ty: … tháng, từ...............................................… đến ...............................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của Công ty, tuân theo đúng Chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của Công ty mà tôi được tiếp cận.

Trong trường hợp có hành vi vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định của Công ty và các quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.