Mẫu số: 109 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Kính gửi: ..............................................................................................................................................

.

Cơ quan .............................................................................................................................................................................

ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: .......................................... ngày.......... tháng ........  năm .............

đối với vụ án hình sự...............................................................................................................................................................................  ...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại: . ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ kết quả điều tra xác định: ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều(*)............... và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

ra Quyết định khởi tố bị can số: ............................................... ngày............... tháng ............ năm...................

Đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh  ngày...........tháng .........năm ................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch:...........................................................Dân tộc:...................................................Tôn giáo: .............................

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

về tội: ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

quy định tại khoản ............ Điều ............ Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Viện kiểm sát  ............................................................................................................................................

phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

    

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.