CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

ĐƠN XIN HOÃN VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN

 

Kính gửi : TOÀ ÁN NHÂN DÂN [……………..]

 

Tôi tên : ……………………………………………. sinh năm: ...........................................            

CMND số: …………………. cấp ngày …………… tại .....................................................

Thường trú  : .........................................................................................................................

Tạm trú: .................................................................................................................................

Tham khảo:

Là nguyên đơn trong vụ án […..…..] thụ lý ngày […..…..] theo số  […..…..]

Hiện vụ án đang được Tòa án Nhân dân quận  […..…..] thụ lý giải quyết.

Trong quá trình Toà án đang giải quyết vụ án trên thì ông/bà […..…..] (bị đơn) có liên lạc với tôi để thương lượng nhưng hiện nay hai bên vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Toà xem xét cho tôi được hoãn  việc giải quyết vụ án trên trong thời gian  […..…..], kể từ ngày  […..…..] đến ngày  […..…..] để hai bên thương lượng giải quyết.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà hai bên chưa đưa ra được phương án giải quyết, thì tôi đề nghị Quý toà tiếp tục đưa vụ án ra xét xử theo quy định cuả pháp luật.

Tôi xin chân trọng cảm ơn./.

 

[…..…..], ngày …. tháng….. năm……

Kính đơn

           

 

                                               

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.