CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                        ..........., ngày …tháng…năm 20….. 

GIẤY ĐĂNG KÝ

GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ 

            Kính gửi: BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH/ THÀNH PHỐ….

Tôi tên: ........................................ sinh ngày.....tháng ......năm...................;

Giấy chứng minh nhân dân số................................do Công an tỉnh: ...............................cấp ngày:      

Hiện thường trú tại:................................................................................................                             

Số điện thọai:..........................................................................................................

Tôi đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư số: ......................./TP/LS-CCHN, cấp ngày     

Nay tôi xin đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh/ thành phố ...........................theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012.

Tôi cam kết chấp hành đúng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư và Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh/ thành phố ...........................đã quy định.

Mong được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh/ thành phố

.................................................................................................................................................... ./.

                                                                                             NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Đính kèm hồ sơ:

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao CCHNLS;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Thẻ Luật sư;

- Ảnh 3x4.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.