Mẫu số (Form) 05
Kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ
XUẤT NHẬP CẢNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /TB-QLXNC
V/v từ chối cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử

…… ngày    tháng    năm …….

     

 

Kính gửi: ………………………….(1)

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo:

Từ chối đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để …………….(2) của …………….(1) tại văn bản số: ……. ngày ... tháng ... năm 20....

Lý do từ chối:..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

CỤC TRƯỞNG

Ghi chú:

- (1) Tên cơ quan, tổ chức.

- (2) Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.