GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC TẬP

Kính gửi: .............................................................................................................

Họ và tên: ……………………………………………… Năm sinh: ................................

Giới tính: …………. Dân tộc: ................................................................................

CMND số: …………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: .................................

Thường trú tại: ....................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................

Sinh viên khoa:............................ Trường: ...........................................................

Đề nghị cho tôi được thực tập tại bộ phận ..............................................................
trong thời hạn … tháng, từ ………………………… đến.............................................

Nội dung thực tập:
............................................................................................................................           
............................................................................................................................          

Ý kiến của Trưởng bộ phận:
............................................................................................................................           
............................................................................................................................

Ý kiến của Phòng nhân sự:
............................................................................................................................          
............................................................................................................................

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

PHÒNG NHÂN SỰ

 

 

 

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.