CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

Tên đơn vị: ...................

Số:......................................

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DÀNH CHO CẦU THỦ CHUYÊN NGHIỆP

Số: ……………………………………

 

Hôm nay, ngày …… tháng…… năm tại trụ sở Câu lạc bộ (CLB) bóng đá……….

Chúng tôi, một bên là ông/bà:…………………………………………………….......

Quốc tịch:………………………………

Chức vụ/chức danh:……………………………………………………………….......

Đại theo pháp luật cho ...........………………………………………..........................

Có trụ sở chính đặt tại:…………………………………………………………….......

ĐT:…………………Fax:……………………Email:………………………...................

Trong hợp đồng này được gọi là Câu lạc bộ……………………………………........

Và một bên là ông/bà:…………………………………………………………….........

Quốc tịch…………………………………

Sinh ngày:…....…tháng…....…năm…………..

Nghề nghiệp:.......................................…………………………………….................

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….........

Số CMTND/ Số hộ chiếu:……………………….....

Ngày cấp:…………………………..Nơi cấp:.……………………………….............

Giấy phép lao động/Sổ lao động số:…….....Cấp ngày…. tháng…. năm….. tại:……

Ngày hết hạn:……………………………

Trong hợp đồng này được gọi là Cầu thủ

Đại diện cầu thủ (nếu có):

Họ và tên:…………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………….....

Quốc tịch: ………………………………………..

Số hộ chiếu: ……………………………………...

Địa chỉ: …………………………………………………………………...............................

Đăng ký Đại diện cầu thủ số: …………………..ngày cấp:………………………...........

Cấp bởi:………………………………………………………………………………….........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng lao động.

  1.  Câu lạc bộ tuyển dụng Ông/bà…………và Ông/bà ………… nhận lời làm Cầu thủ  tại Câu lạc bộ trong thời hạn:……. (số tháng/năm)

Từ ngày…....tháng….....năm.....….đến ngày......…tháng...….năm….......

(HĐ lao động được chia làm 3 loại: HĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, HĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và HĐ không xác định thời hạn)

Chế độ làm việc: thực hiện theo lịch tập luyện, thi đấu của Câu lạc bộ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN).

  1. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng chỉ có thể tiến hành nếu có Giấy chứng nhận chuyển nhượng cầu thủ Quốc tế (gọi tắt là ITC) mà Câu lạc bộ chưa nhận được ITC vào ngày đầu tiên trong thời hạn hợp đồng như đã nêu tại khoản 1 thì ngày nhận ITC trên thực tế là ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực.
  2. Hợp đồng này có thể được gia hạn hoặc ký mới theo thỏa thuận của hai bên. Nếu một trong các bên muốn gia hạn hoặc ký mới hợp đồng phải thông báo cho bên kia chậm nhất là ......... tháng trước khi hết thời hạn hợp đồng. Nếu hai bên không ký kết văn bản về việc gia hạn (dưới dạng phụ lục) hoặc ký mới thì hợp đồng sẽ tự động chấm dứt vào 24 giờ của ngày cuối cùng theo thời hạn hợp đồng.

Điều 2: Quyền và Nghĩa vụ của cầu thủ.

1.   Quyền của Cầu thủ:

-       Yêu cầu Câu lạc bộ cung cấp các văn bản, quy định của Câu lạc bộ liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng (nếu có) như: Thoả ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế…

-       Tiền lương: Mức lương chính là ……….. USD/VND/tháng (bằng chữ….......)

Hình thức trả lương: Tiền mặt/ chuyển khoản qua ngân hàng…

Phí giao dịch ngân hàng do Câu lạc bộ trả (nếu chuyển khoản)

Ngày trả lương: Ngày…….... hàng tháng.

Thuế thu nhập do: (……………………….......trả)

-       Những lợi ích khác (nếu có):

+ Phụ cấp khi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài:  (Thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định chung của Câu lạc bộ)

+ Thưởng: (Thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định chung của Câu lạc bộ)

+ Được Câu lạc bộ bố trí chỗ ở cùng các thiết bị, đồ dùng sinh hoạt theo điều kiện chung của Câu lạc bộ (đối với cầu thủ nước ngoài, ngoại tỉnh). Trong trường hợp Câu lạc bộ không bố trí được chỗ ở thì mức chi phí tối đa của Câu lạc bộ cho việc thuê chỗ ở của mỗi Cầu thủ là:…….....đ/tháng.

+ Được Câu lạc bộ cung cấp đầy đủ các điều kiện tập luyện, thi đấu theo chế độ chung của Câu lạc bộ.

+ Được Câu lạc bộ đảm bảo chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian tập luyện, thi đấu hoặc công tác theo quy định  của Câu lạc bộ.

-       Chế độ nghỉ ngơi: Trong một năm làm việc được quyền nghỉ hàng năm là...... ngày vào thời gian thích hợp khi Câu lạc bộ ngừng tập luyện, thi đấu.

Ngoài ra, được nghỉ các ngày khác theo quy định của Bộ luật Lao động. Trong trường hợp ngày nghỉ trùng vào ngày tập luyện, thi đấu thì được nghỉ bù sau khi kết thúc tập luyện hoặc kết thúc giải.

-       Trong thời gian hợp đồng, mỗi năm (tương đương 12 tháng) sẽ được cấp ....... vé máy bay/vé tàu/ô tô khứ hồi hạng….......(chặng đường…………) để nghỉ hàng năm, Không có tiền đền bù nếu cầu thủ không sử dụng vé theo thoả thuận trên.

-       Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: [Đối với cầu thủ quốc tịch Việt Nam: hàng tháng Câu lạc bộ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Đối với cầu thủ nước ngoài: Do Câu lạc bộ đảm bảo chế độ chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế cho cầu thủ theo điều kiện chung của Câu lạc bộ (phương thức do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động)].

-       Bảo hiểm thân thể:

-       Chế độ đào tạo:

-       Các quyền lợi khác: (nếu có, do các bên thoả thuận)

2.       Nghĩa vụ của Cầu thủ:

-   Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng lao động này với Câu lạc bộ;

-   Tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người có thẩm quyền;

-   Đọc, hiểu rõ và tuân thủ các quy định hiện hành của Câu lạc bộ như Điều lệ, Nội quy, Quy chế, Thoả ước lao động tập thể… (nếu có);

-   Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: hàng tháng Cầu thủ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

-   Các nghĩa vụ khác: (nếu có, do các bên thoả thuận)

Điều 3: Quyền hạn và nghĩa vụ của Câu lạc bộ.

1.             Quyền hạn của Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ thực hiện các quyền theo quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ, Thoả ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế của Câu lạc bộ (nếu có), bao gồm:

- Quản lý, điều hành quá trình thực hiện công việc của Cầu thủ (bố trí, điều chuyển, tạm hoãn hợp đồng…);

- Kỷ luật lao động (tạm ngừng việc, thi hành các hình thức kỷ luật…);

- Chuyển nhượng, cho mượn Cầu thủ, chấm dứt hợp đồng lao động;

- Các quyền lợi khác: (nếu có, do các bên thoả thuận)

2.       Nghĩa vụ của Câu lạc bộ.

- Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng lao động này với Cầu thủ;

- Đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích của Cầu thủ theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế (nếu có) và theo các quy định của pháp luật;

- Các nghĩa vụ khác: (nếu có, do các bên thoả thuận)

Điều 4: Bảo mật.

Khi thương thảo, trong thời gian thực hiện hợp đồng, hai bên không có quyền tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào những thông tin liên quan đến nội dung của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo sự nhất trí bằng văn bản giữa hai bên.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng lao động

1.             Hợp đồng đương nhiên chấm dứt khi:

1.1.         Thời hạn của hợp đồng đã hết mà không có gia hạn

1.2.         Hai bên thoả thuận tại thời điểm chấm dứt hợp đồng trước khi hợp đồng hết hạn.

1.3.         Cầu thủ bị phạt tù giam hoặc bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền hành nghề cầu thủ

1.4.         Cầu thủ chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Toà án

2.       Chấm dứt vì lý do bất khả kháng, lý do chính đáng:

Trong những trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, hai bên đều có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước ngày hết hạn mà không phải bồi thường với điều kiện cả hai bên phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm cho tới khi chấm dứt hợp đồng.

3.       Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

3.1.    Cầu thủ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo Điều 37 Bộ luật Lao động. Trong các trường hợp khác, nếu Cầu thủ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước bằng văn bản cho Câu lạc bộ:……ngày và bồi thường cho Câu lạc bộ:……(theo mức cố định hoặc tỷ lệ thuận với thời gian thông báo trước, căn cứ vào thời hạn còn lại của hợp đồng).

3.2.    Câu lạc bộ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cầu thủ theo Điều 17, Điều 31, Điều 38 Bộ luật Lao động và không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với cầu thủ theo Điều 39 Bộ luật Lao động. Trong các trường hợp khác, nếu Câu lạc bộ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước bằng văn bản cho Cầu thủ:……ngày và bồi thường cho Cầu thủ:…....…(theo mức cố định hoặc tỷ lệ thuận với thời gian thông báo trước, căn cứ vào thời hạn còn lại của hợp đồng).

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Mâu thuẫn hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng, trước tiên được hai bên thương lượng và dàn xếp. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự đồng thuận sau……ngày/tháng thương thảo, hai bên có quyền đưa những tranh chấp này ra các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành những thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan của LĐBĐVN, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA).

Điều 7: Sửa đổi và bổ sung hợp đồng lao động

Trong thời hạn hợp đồng, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì phải báo cho bên kia ít nhất:….. ngày. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng có thể thực hiện bằng các hình thức: sửa đổi hợp đồng này, bổ sung bằng cách ký thêm phụ lục hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng mới. Nếu không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết hợp đồng mới thì tiếp tục thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật, theo các thoả thuận trong hợp đồng này.

Điều 8: Quy định luật áp dụng

Những vấn đề về lao động, những vấn đề mang tính chuyên biệt của môn thể thao bóng đá trong phạm vi quan hệ giữa Câu lạc bộ và Cầu thủ không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng luật theo thứ tự ưu tiên sau: qui định của pháp luật, quy định của LĐBĐVN, qui định của FIFA và Thoả ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế (nếu có) của Câu lạc bộ.

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục là một bộ phận không tách rời của hợp đồng và được áp dụng như nội dung của hợp đồng.

Điều 9:  Điều khoản thi hành

Hợp đồng này gồm:…….trang, …..điều, …..phụ lục. Được soạn thảo thành…… bản chính thức (…….bản tiếng Việt, ……bản tiếng….). Mỗi bộ hợp đồng gồm 1 bản tiếng Việt và 1 bản tiếng….. và được lưu như sau:

- 1 bộ gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

- 1 bộ do Câu lạc bộ giữ.

- 1 bộ do Cầu thủ giữ.

Chúng tôi, các bên ký tên dưới đây, đã đọc toàn bộ, hiểu rõ và nhất trí với các nội dung của hợp đồng này, đã ký vào từng trang hợp đồng và cam kết thực hiện hợp đồng như đã thoả thuận.

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CLB…………………....                  CẦU THỦ……………….......

                                                                            

         

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CẦU THỦ (NẾU CÓ) ……………...

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.