[TÊN CÔNG TY]

COMPANY’S NAME

Số/No:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

                                    .........................., ngày.........tháng.........năm 2017

                                                                                ....................................................................2017

 

HƯỚNG ĐẪN XỬ LÝ NHÂN VIÊN VI PHẠM

 EMPLOYEE DISCIPLINE

           

I.       MỤC TIÊU

          OBJECTIVE

          Cung cấp các hướng dẫn và hình thành chính sách / thủ tục để thực hiện khi nhân viên vi phạm nội           qui công ty.

          To provide guidelines and formulate standard policy / procedure applying for all employees when
          violating the company regulations.
 

II.      CHÍNH SÁCH

          POLICY

1.       Tất cả các trường hợp kỷ luật đều phải tuân theo Bộ Luật Lao Động của nước Việt Nam.

          All disciplinary actions must be in compliance with the Vietnam Labor Code.

2.       Bộ phận nhân sự có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện chính sách này.

          Human Resources Department has responsibility to control & implement this process.

III.    ĐỊNH NGHĨA

          DEFINITION

          Nội qui công ty bao gồm nội quy lao động đã đăng ký với cơ quan lao động, những quy định về an             toàn, sức khỏe, môi trường, những chính sách, quy định, thủ tục, chỉ thị, hướng dẫn khác được                 công ty hoặc bộ phận liên quan ban hành và phổ biến cho nhân viên.

          Company regulations includes internal labour rules registered with the labor agency, regulations
          on safety, health and environment, policies, regulations, procedures, directives and other
          guidelines which company or department issued and announced.

IV.    THỦ TỤC

          PROCEDURE

1.       Nhân viên vi phạm nội qui Công ty, tuỳ theo mức độ, sẽ chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

          Employees violating the company regulations, depending on their severity, subject one of the                     disciplinary measures as follows:

-        Nhắc nhở bằng miệng.

          Verbal reminder.

-        Thư cảnh cáo.

          Warning letter.

-        Chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn.

          Job transfer with lower payment.

-        Sa thải.

          Dismissal.

 2.      Hình thức nhắc nhở bằng miệng chỉ áp dụng cho những lỗi nhỏ và vi phạm lần đầu. Tuỳ theo
         trường hợp, người nhắc nhở có thể là: Giám sát trực tiếp, Giám sát nhân sự, Giám đốc bộ phận,
          Giám đốc nhân sự, Tổng giám đốc/Giám đốc.

          Verbal reminder is applied minor errors and first offenses. Depending on the case, verbal
         reminder can be given by  Supervisor, Human Resources Department, Department Director,
         Director of Human Resources Deparment and General Director/Director.

3.       Các hình thức kỷ luật cao hơn sẽ được tiến hành theo trình tự sau:

          The higher level implement the following steps:

-         Lập biên bản hoặc báo cáo về vụ việc vi phạm, có ghi rõ ngày, giờ, địa điểm, nội dung vi phạm.
          Biên bản hoặc báo cáo vi phạm có thể do nhân viên bảo vệ,  Giám sát trưc tiếp, Giám sát nhân sự,
          giám đốc bô phận, giám đốc nhân sự lập. Bất kỳ nhân viên nào khác, nếu phát hiện có người vi
          phạm nội qui cũng phải báo cho giám sát trực tiếp của người vi phạm hoặc cho bộ phận Nhân sự
          biết.

          To make records or reports on the violation, stating the date, time, place and contents of the                       violation. Minute or report can be implemented by the Security Officer, Supervision, Department                 Director, the Director of Human Resources. Any other employee, saw violation, shall notify the                   Supervisor or Human Resources Department.   

-          Bộ phận nhân sự tổ chức cuộc họp có sự tham dự của người vi phạm, đại diện bộ phận liên quan,
           đại diện bộ phận nhân sự, đại diện tập thể người lao động (nếu có), Tổng giám đốc/Giám đốc
           (nếu cần).

           Human Resources Department hold a meeting between the vilolater and relevant Department                      representative and Human Resources representative, Employee representatives (if any), General                Director/Director (if needed).

-          Bộ phận nhân sự lập biên bản cuộc họp, có ý kiến của các thành viên tham gia về hình thức xử lý              vi phạm.

           Human Resources Department made minutes of the meeting with comments of participants
           on the disciplinary action.

-          Bộ phận nhân sự ra văn bản xử lý (Thư cảnh cáo, Quyết định điều chuyển công tác, Quyết định sa              thải…)

           Human Resources Department issues the disciplinary letter (warning letter, job transfer decision,
           or dismissal,…)

4.        Thư cảnh cáo sẽ do Giám đốc nhân sự và Giám đốc bộ phận liên quan ký. Các văn bản xử lý kỷ                luật với hình thức cao hơn sẽ do Tổng giám đốc/Giám đốc ký và phát hành theo đúng qui định của            pháp luật.

           The warning letter will be upon signature of the Director of Human Resources and Director of the
           relevant department. Disciplinary documents of a higher form will be signed and issued by the
           General Director/Director in accordance with the law.   
        

5.       Người vi phạm kỷ luật phải ký nhận văn bản xử lý.

          The violator shall sign on the disciplinary document.

6.       Văn bản xử lý được lưu vào hồ sơ nhân sự và lưu tại BP liên quan.

          The disciplinary document will be filed in both Human Resources Department and the relevant                     department.

7.       Tùy theo trường hợp, hình thức xử lý kỷ luật có thể sẽ được thông báo công khai trong toàn công               ty để làm gương.

          Depending on the case, types of discipline may be publicized in the company as example.

V.      CHỨNG TỪ

          DOCUMENTATION

-         Biên bản vi phạm nội quy.

          Minutes of rules violation

-         Biên bản cuộc họp.

          Minutes of meeting.

 

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

ON BEHALF OF [NAME OF COMPANY]

 

              

                              

Họ tên/Name:.................................................................

Chức vụ/Position:...........................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.