Mẫu LS2- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 01/07/2013

………(1)….….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (2)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../PXM-….

…., ngày … tháng … năm ….

PHIẾU XÁC MINH

Ông (bà): .............................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………… Nam/Nữ: ......................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................................

Trú quán: .............................................................................................................................

Tham gia công tác ngày ... tháng ... năm ...

Cấp bậc: …………………………………… Chức vụ: .................................................

Cơ quan, đơn vị công tác trước khi mất tích:..................................................................

Mất tin, mất tích từ ngày ... tháng ... năm ...

Trong trường hợp: ..............................................................................................................  

Ý kiến xác minh (3):

...............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 Nơi nhận:
- ….;
- Lưu …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ 
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1), (2): Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

(3): Kết luận rõ có hay chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.