Mẫu LT1

(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

Họ và tên: ………………………………………………….. Bí danh: ...........................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………………………………………. Nam/Nữ:..........           

Nguyên quán: ..................................................................................................................................

Trú quán: .........................................................................................................................................

Ngày vào Đảng: …………………………………… Ngày chính thức: .........................................  

Nguyên là: …………………………………………. Cơ quan, đơn vị: .........................................

Đã nghỉ hưu ngày ... tháng ... năm ..................................................................................................

Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ………………..............
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ……………………………………………...........

TM. UBND
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
HỌ VÀ TÊN

.... ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.