Mẫu LT4

(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội)

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm ….

Số hồ sơ: ….../………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số …./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số ….. của ………….. về việc công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trợ cấp, phụ cấp người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đối với ông (bà): ........................................................................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm...............................................................................................................................

Nam/Nữ:.........................................................................................................................................................

Nguyên quán: .................................................................................................................................................

Trú quán: ........................................................................................................................................................

Tham gia hoạt động cách mạng ngày ... tháng ... năm ..................................................................................

2. Ông (bà): ………………………………….. được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ........................................

Trợ cấp hàng tháng: .............................................................................................................................. đồng

Phụ cấp hàng tháng: .............................................................................................................................  đồng

Tiền mua báo Nhân dân: ...........................................................................................................  đồng/tháng.

Cộng: ....................................................................................................................................................  đồng

(Bằng chữ: .................................................................................................................................................... )

Trợ cấp, phụ cấp truy lĩnh (từ ngày …………… đến ngày …………. )= …………............................ đồng

(Bằng chữ: .................................................................................................................................................... )

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội …………………………………….. và ông (bà) …………. ……………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- ….;
- Lưu .

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
HỌ VÀ TÊN

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.