PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: …………………………………. Mã số NV: .................................................................

Bộ phận thực tập: ................................................................................................................................

Nội dung đề tài: ....................................................................................................................................

1.     Khả năng ứng dụng

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

2.     Phẩm chất cá nhân

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

3.     Tri thức, kỹ năng

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

4.     Khả năng hoà nhập, tính phối hợp

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

5.     Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm

............................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................          

6.     Thái độ

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

7.     Đề xuất của bộ phận

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

8.     Đề xuất của phòng nhân sự

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

9.     Ý kiến của giám đốc

............................................................................................................................................................          
............................................................................................................................................................          

TRƯỞNG BỘ PHẬN

PHÒNG NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.