LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

APPOINTMENT REGULATION

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issuance:

 

CÔNG TY/COMPANY

…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số:/No: …/QĐ…….

 

TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…

[Dated]

                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

V/v/Rev.....................................................

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

DIRECTOR OF COMPANY

...............................................................................................

-         Căn cứ quyết định số...................... v/v bổ nhiệm.............................. , ngày....................

Pursuant to the Decision No.......... on appointing............................. , date.....................

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của.......................... số...........................

Pursuant to the functions and rights of............................................... no..........................

-         Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty.

Pursuant to the officers appointment regulation of the company.

                                                            QUYẾT ĐỊNH/DECIDES   

Điu 1/Article 1.

B nhim Ông (Bà)/Appoint Mr. (Ms):...................................................................................

Chc v/Position:.......................................................................................................................

 

Điu 2/Article 2.

Quyết định này thi hành k t ngày..............................................................................................

This Decision shall be enforced from the dated........................................................................

 

Điều 3/Article 3.

Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Nhân sự và Ông (Bà).......................................
ch
u trách nhim thi hành quyết định này.

Head of Administration Department, Head of Human Resources Managerment and Mr./Mrs         shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

Nơi nhn/ Recipient:

- Như Điu 3/As article 3

- Lưu VP/Save VP

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký tên, đóng dấu)

 (Sign, fullname, stamp)

                                                                                     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.