Mẫu số: 106 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Tôi:. ........................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................  

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:............................ngày........... tháng ........ năm    

của.....................................................................................................................................................

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Họ tên: .............................................................................. Giới tính:

Tên gọi khác: ..................................................................................................................................  

Sinh  ngày...........tháng .........năm ................... tại: .......................................................................

Quốc tịch:......................................................Dân tộc:............................ Tôn giáo: .....................  

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .................................................................................................  

cấp ngày ........... tháng ........ năm .................. Nơi cấp: ...............................................................  

Nơi cư trú:........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tiền án/tiền sự: ...............................................................................................................................  

đã có hành vi ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Căn cứ Điều(1) .............. và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bị can đối với (2) ......................................................................................................  

về tội  ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

quy định tại khoản ............... Điều ..................... Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát...............................................................................

để phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS.................................

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

    

 

 

 

 
 
 

(1) Căn cứ thẩm quyển quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS;

(2) Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải

ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.