Mẫu số: 108 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(1): ................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

          Căn cứ Điều(2) ............... và điểm .......... khoản 1 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi Quyết định khởi tố bị can số:...................................ngày ........ tháng ....... năm...............

của.......................................................................................................................................................................................................

nay khởi tố bị can đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh  ngày...........tháng .........năm ................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch:..........................................................Dân tộc:...................................................Tôn giáo:...............................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu.....................................................................................................................................

cấp ngày ........... tháng ........... năm .................. Nơi cấp: ...............................................................................................

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tiền án/tiền sự:  ........................................................................................................................................................................

về tội..................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

................................................................................. quy định tại khoản ........... Điều.................. Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. để phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS.................................

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

    

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ một trong hai lý do quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 180 BLTTHS;

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.