CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../..../QĐ......

..........,  ngày ........... tháng ...... năm ......

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử cán bộ / quản lý / nhân viên đi học)


GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...................................................

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty .......................số............................... do Sở Kế hoạch và Đầu tư ......................................... cấp ngày ........../............/...............;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty ...................... thông qua ngày .........../............./...............;
- Căn cứ kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của công ty;
- Xét năng lực và đạo đức của ông (bà) .................................................;
- Căn cứ vào Hợp đồng đào tạo được ký kết giữa Công ty và ông (bà) ............. ngày .............;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay cử:

Ông (bà)                       :...............................................................................................................
Ngày/tháng/năm sinh    :...............................................................................................................
Chức danh                    :...............................................................................................................
Bộ phận làm việc          :...............................................................................................................
Đi học lớp                     :...............................................................................................................
Nơi học                         :...............................................................................................................
Thời gian học                :...............................................................................................................
Kinh phí khóa học        : do Công ty chịu trách nhiệm chi trả 100%.

 

Điều 2.

- Chế độ tiền lương được hưởng: 100% trong thời gian học tập.

- Tiền mua tài liệu học tập: Công ty chịu trách nhiệm chi trả 100% theo phiếu thu của nhà trường hoặc hóa đơn của nhà sách.   
- Tiền vé máy bay, ăn ở đi lại:.....................................................................................           
- Chế độ khác (nếu có):...............................................................................................

           
Điều 3.           
Ông (bà) ..............................................................có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty trong lúc tham gia học tập và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng đào tạo sau khi hoàn tất khóa học.
Điều 4.           
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; .................................................... và ông (bà) ........................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện)
- Lưu vào hồ sơ nhân sự

 GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.