CÔNG TY

[Tên Công Ty]

[Logo]

Số.: ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.........., ngày ..... tháng ..... năm .........

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Về Việc: THI HÀNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

 

-

Căn cứ Bộ Luật Lao động Việt Nam;

-

Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hướng dẫn Bộ luật Lao động;

-

Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

-

Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty .............................. (Công Ty

-

Căn cứ vào Nội Quy Lao Động của Công Ty được ban hành ngày ..... tháng ..... năm ......... (Nội Quy Lao Động);

-

Căn cứ Biên Bản Xử Lý Kỷ Luật Lao Động ngày ....... tháng........ năm ..........;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành kỷ luật lao động đối với Ông/Bà [.............................................]

-

Làm việc cho Công Ty theo Hợp Đồng Lao Động số ........ ngày ....... tháng .....năm ..........;

 

-

Chức vụ: ..................................................................................................................................;

 

-

Hành vi vi phạm:......................................................................................................................;

 

+

..................................................................................................................................................;

 

+

..................................................................................................................................................;

 

-

Hình thức kỷ luật: Cách chức

 

Điều 2. Nội dung chi tiết về vai trò và chức vụ mới của Ông/Bà.................... theo quyết định kỷ luật dưới hình thức cách chức sẽ được cung cấp bởi [Trưởng bộ phận Nhân Sự]. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ghi trên Quyết Định.

Điều 4. Ông/Bà .............., các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

[ký và đóng dấu]

 


 

 

CÔNG TY

COMPANY 

[TÊN CÔNG TY]
[COMPANY NAME]

 

[Logo]

Số/No.: ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

 

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........

.................., .......................... 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY

DECISION OF THE COMPANY

Về Việc/Rev:  THI HÀNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 EXECUTING LABOR DISCIPLINE

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

COMPANY [COMPANY NAME]

-

Căn cứ Bộ Luật Lao động Việt Nam;

Pursuant to the Labour Code of Vietnam;

-

Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hướng dẫn Bộ luật Lao động;

Pursuant to Decree No. 05/2015/NĐ-CP dated January 12, 2015, defining and providing guidance on the implementation of a number of contents of the labor code;

-

Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

Pursuant to Circular No. 47/2015/TT-BLDTBXH dated November 16, 2015, on guidelines for labor contracts, labor discipline and material responsibility prescribed in Decree No. 05/2015/ND-CP providing guidance on the Labor Code;

-

Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty .............................. (Công Ty);

Pursuant to the Charter ...................... Company Ltd (the Company);

-

Căn cứ vào Nội Quy Lao Động của Công Ty được ban hành ngày ..... tháng ..... năm ......... (Nội Quy Lao Động);

Pursuant to the Internal Labour Rules of the Company which have been issued on .................... (Internal Labour Rules);

-

Căn cứ Biên Bản Xử Lý Kỷ Luật Lao Động ngày ....... tháng........ năm ..........;

Pursuant to the Minute of Handling Labor Discipline ..............20.....

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES: 

Điều 1. Thi hành kỷ luật lao động đối với Ông/Bà [.............................................]

Article 1. To execute labor discipline with respect to Mr/Ms................................

-

Làm việc cho Công Ty theo Hợp Đồng Lao Động số ........ ngày ....... tháng .....năm ..........;
Working for the Company under Labour Contract No. ........ ..................................................;

 

-

Chức vụ: ..................................................................................................................................;

Job Title:...................................................................................................................................;

 

-

Hành vi vi phạm:......................................................................................................................;

Breaches:..................................................................................................................................;

 

+

.................................................................................................................................................;

.................................................................................................................................................;

 

+

..................................................................................................................................................;

..................................................................................................................................................;

 

-

Hình thức kỷ luật: Cách chức

Form of discipline: Demotion

 

Điều 2. Nội dung chi tiết về vai trò và chức vụ mới của Ông/Bà.................... theo quyết định kỷ luật dưới hình thức cách chức sẽ được cung cấp bởi [Trưởng bộ phận Nhân Sự]. 

Article 2. The letter specifying details of the new role and position of Mr/Ms............................. in accordance with the demotion as a form of disciplinary measure shall be provided by the [Human Resources Manager].

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ghi trên Quyết Định.

Article 3. This decision takes as from the date of this Decision.

Điều 4. Ông/Bà .............., các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. Mr/Ms...........................,  other related departments and concerned persons shall implement this Decision.

 
Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 4/As per Article 4;

- Lưu/For filing.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT // LEGAL REPRESENTATIVE
Người giao kết hợp đồng /The persons concluding contracts

CÔNG TY .....//.....COMPANY LTD

[ký và đóng dấu]/[sign and seal]

................................

 

   

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.