Mẫu số: 02/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)[01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quư………năm ...……

[02] Lần đầu:                                 [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………….......................

           [05] Mă số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ……………………………………................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: .....................

[12] Tên đại lư thuế (nếu có):…..………………………................................................

           [13] Mă số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: .................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ............................

[20] Hợp đồng đại lư thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mă chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

[21]

Người

 

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[22]

Người

 

2

Tổng số cá nhân đă khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]

[23]

Người

 

2.1

Cá nhân cư trú

[24]

Người

 

2.2

Cá nhân không cư trú

[25]

Người

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28]+[29]

[26]

VNĐ

 

3.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[27]

VNĐ

 

3.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[28]

VNĐ

 

3.3

Cá nhân không cư trú

[29]

VNĐ

 

4

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [30]=[31]+[32]+[33]

[30]

VNĐ

 

4.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[31]

VNĐ

 

4.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[32]

VNĐ

 

4.3

Cá nhân không cư trú

[33]

VNĐ

 

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đă khấu trừ [34]=[35]+[36]+[37]

[34]

VNĐ

 

5.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[35]

VNĐ

 

5.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[36]

VNĐ

 

5.3

Cá nhân không cư trú

[37]

VNĐ

 

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đă khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LƯ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:...........

                             .…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Kư, ghi rơ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.