Mẫu số: 03/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

(Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm ......

[02Lần đầu   *              [03Bổ sung lần thứ  *

 

[04] Tên người nộp thuế

 

[05] Mã số thuế

 

[06] Địa chỉ:                                      

[06.1] Phường/xã:

 

[06.2] Quận/huyện:

 [06.3] Tỉnh/Thành phố

 

[07] Điện thoại:

[08] Fax:

[09] Email:

 

[10] Đại lý thuế (nếu có) :.

[11] Mã số thuế:

[12] Địa chỉ: 

[13] Quận/huyện:                      [14] Tỉnh/Thành phố:

[15] Điện thoại:                         [16] Fax:                     [17] Email:

[18] Hợp đồng đại lý thuế số                                 ngày

           

 

[19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần:

[20] Số thửa:              ;Tờ bản đồ số:

[21] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):

[22] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần:.......(ghi tên loại cây).........

[23] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):

[24] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc  m3/ha):

[25] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3):

[26] Giá trị sản lượng khai thác [26] = [24] x [25] x [23]

[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có):................đồng

[28] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [28] = ([26] x 4%) - [27]

 

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.                         

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

                                       ........, ngày......... tháng........... năm..........

                                   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.