Mẫu số 05-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1)

Số:....../....../QĐ-XXTĐTC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày........ tháng ...... năm ......

QUYẾT ĐỊNH

 XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................................................................

Căn cứ vào Điều 97 Điều 101 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ vụ án dân sự thụ số .../…/ TLST-…ngày….tháng….năm

Về: (3)..............................................................................................................................................

Xét:(4)......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Xem xét, thẩm định tại chỗ đối với:(5)...........................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được tiến hành vào hồi ..... giờ.........phút ngày .........tháng ...........năm ........tại(6).........................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Đương sự;

- Ghi cụ thể Uỷ ban nhân dân cấp hoặc Công an phường thị trấn hoặc quan, tổ chức nơi đối tượng cần xem xét, thẩm định tại chỗ;

- Những người khác được mời;

- Lưu hồ vụ án.

ThẨm phán

( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05-DS:        

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ; nếu Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếu Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ( dụ: Số: 01/2017/QĐ-XXTĐTC).

(3) Ghi quan hệ tranh chấp Toà án đang giải quyết.

(4) Tùy trường hợp cụ thể ghi yêu cầu của đương sự hoặc thấy cần thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi tên, địa chỉ, cách đương sự của người đơn yêu cầu ( dụ: Xét yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ của ông Nguyễn Văn A - nguyên đơn trong vụ án, trú tại 261 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Nội).

(5) Ghi đối tượng những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ.

(6) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.