Mẫu số 06/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)…………………………

(2)…………………..……

Số:          /QĐ-(3)…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ........  tháng.........năm ..........

 

QUYẾT ĐỊNH TRUY TÌM

Căn cứ Điều 132 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 02/2014 ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cứ biên bản về việc bỏ trốn thi hành quyết định áp dụng biện pháp đ­ưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc ngày………../……../….…..  …của ……………………………..………….….;

Theo đề nghị của:…………………………………………………………………..;

Tôi: ……………............. Chức vụ:………………Đơn vị:…………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Truy tìm(4) ………………….…….…… trốn thi hành quyết định áp dụng biện pháp đ­ưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc có lai lịch và đặc điểm nhận dạng nh­ư sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:...........................................

Sinh ngày: ........./........./........., tại ………………………..……………………………….

CMND số:............................; ngày cấp:................; nơi cấp:...............................................

Quê quán:……………………..……………………………………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở khác:…..……………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………….; tôn giáo:………………………………...

Họ tên cha:……………………………………; họ tên mẹ:…………..….……...………..

Các mối quan hệ có liên quan:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 

 

ảnh

4 x 6

 
Đặc điểm nhận dạng:

Chiều cao:……………; cân nặng……...……; màu da……...……………

Dáng vóc ng­ười:……….....................……….; lông mày…….....………..

Sống mũi: ……………………..................….; dái tai…………………….……..

Mắt:…………………………..................…...; giọng nói…………………..……

Đặc điểm riêng biệt khác:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……

Đã bỏ trốn hồi...... giờ...... ngày  ....../....../........ Trong trường hợp......................

..............................................................................................................................................

Khi phát hiện hoặc bắt đ­ược đối t­ượng có lai lịch nêu trên, yêu cầu báo ngay cho: …………………………; số điện thoại:……………………; địa chỉ:....................................

Điều2. Quyết định này gửi đến (5)………...…………………………………………..

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (6)…………….............................. ....................................................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 2, Điều 3;

- L­ưu: ….

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan ra quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định;       

(4) Tên người, trại viên bị truy tìm;

(5) Nơi gửi quyết định;

(6) Tên cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.