Mẫu số: 102

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

.................................

.................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

........., ngày ........... tháng ........ năm.......

 

THÔNG BÁO

Về việc (1) ...................................................................................................................................           

Kính gửi: (2)..................................................................................................................................

                                                    

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do ................................................................

......................................................................................................................................................

về việc:.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan.......................................................................................................................................

đã ra Quyết định(1) .....................................................................................................................

số:....................................... ngày ........... tháng ........... năm................................ với lý do như sau:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Cơ quan........................................................................................................................................

thông báo cho .......................................................................................................  biết.                                                 

Nơi nhận:

- Như trên;

-VKS.............................

- Hồ sơ 02 bản.

 

  

(1) Ghi rõ: Không khởi tố vụ án hình sự hoặc huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

(2) Ghi rõ: Cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.