Mẫu số 15/CSGDBB ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

(1)...................................
(2)................................... 


 

Số:…………/BB-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


………, ngày…… tháng…… năm……

     

 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng (3).......................................................................................

                                                              

Vào hồi ……… giờ ……. ngày …….. tháng ……. năm …………. tại cơ sở giáo dục bắt buộc  ......................................................................................................................................................

Hội đồng (3).....................................  của cơ sở giáo dục bắt buộc tiến hành họp về việc (3)                   .........................................................................................................................................................................................................
I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG THAM DỰ CUỘC HỌP GỒM CÓ:        

1. Đ/c ……………………………..………………………....... Chủ tịch Hội đồng.

2.  Đ/c ……………………….………………………………..…... ....  Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Đ/c …………………………………………………………. Uỷ viên Thư ký.

4. Đ/c …………………………………………………………. Uỷ viên.

5. Đ/c …………………………………………………………. Uỷ viên.

6.  Đ/c ……………………………………………………………… Uỷ viên.

7.  Đ/c ………………………………………………..………………. Uỷ viên.
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng …………………………………………….. về việc (3):………………………………………………………………..………………………….

……………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………………………...
2. Đồng chí …………………………………………………….. báo cáo trước Hội đồng lai lịch trại viên …………………………..……………….., các biên bản và tài liệu khác có liên quan đến việc (3)........................................................................................................................................................
Cụ thể: (nêu từng nội dung cụ thể)....................................................................................

…………………………………………………………….…………………..……………

………………….………………………………………….……………………………….

…………………………………….……………………….……………………………….

………………………………………………….………….………………….……………

…………………………………………………………….……………….….……………

…………………………………………………………….…………….………………….

…………………………………………………………….………………………………..
3. Ý kiến của các thành viên Hội đồng: (nêu cụ thể từng ý kiến)

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………..
4. Biểu quyết của các thành viên dự họp Hội đồng:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
5. Kết luận của Chủ tịch hội đồng: (ghi tóm tắt kết luận của Chủ tịch Hội đồng)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp đã kết thúc vào hồi  …… giờ ……. ngày …… tháng …… năm ……….

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp nghe, không ai có ý kiến gì khác, cùng nhất trí và ký tên dưới đây./.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

ỦY VIÊN THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: ………., hồ sơ trại viên.
 Ghi chú
(1) Tên cơ quan chủ quản;
(2) Tên cơ quan đề nghị;
(3) Xét khen thưởng hoặc kỷ luật hoặc xét đề nghị huỷ quyết định giảm thời hạn hoặc

 miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại CSDGBB.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.