Mẫu số: 15

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An


..............................................................................

..............................................................................

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ...........................

 

.........................................., ngày ........... tháng ........... năm...................

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

quan...............................................................................................................................................................................                

nhận được (1)....................................................................................................................của(2):..............................................

...............................................................................................................................................................................................................                

Nội dung(1) .........................................................................................................................:

.................... ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

đã tiến hành kiểm tra, xác minh(1)........................................................................................................................ nêu trên.

Căn cứ các điều 56, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự,

THÔNG BÁO:

Kết quả giải quyết(1) ............................................................................................................. trên như sau:

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

Thông báo này được gửi đến Viện kiểm sát ........................................................................................................ (2)…………................................................................................................................................................................................................. biết.

Nơi nhận:

- VKS................................

- ...........................................

- ...........................................

- ...........................................

- Hồ sơ 02 bản.     

...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: T giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Tên cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố; người bị tố giác, kiến nghị khởi tố.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.