Mẫu số 19/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)............................................
(2)............................................

 

Số:           /QĐ-(3)...................

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……

 

                                                                       QUYẾT ĐỊNH


Điều chuyển trại viên
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

 Căn cứ (4)......................................................................................................................................................

 Theo đề nghị của.............................................................................................................................…, 

 Tôi: ……………............. Chức vụ:………………Đơn vị:……...…………………......................... 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển ……….………. (……………) trại viên hiện đang chấp hành quyết định tại cơ sở giáo dục bắt buộc………..….……….. đến tiếp tục chấp hành quyết định tại cơ sở giáo dục bắt buộc……...………………. (đóng tại .......................................) có danh sách kèm theo.

Điều 2. Cơ sở giáo dục bắt buộc………. …….. chịu trách nhiệm đư­a ..… trại viên trên và hồ sơ, tài liệu liên quan đến bàn giao cho cơ sở giáo dục bắt buộc …………….…

Điều 3. Cơ sở giáo dục bắt buộc…………… ……………. chịu trách nhiệm tiếp nhận ……………. trại viên (kèm theo hồ sơ, các tài liệu liên quan) và ngay sau khi tiếp nhận, phải thông báo bằng văn bản cho Toà án nhân dân nơi đã ra quyết định, cơ quan đã lập hồ sơ và thân nhân của trại viên biết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 5. (5).................................................................và các trại viên có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu:.......

 

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành quyết định;

(4) Căn cứ khác;

(5) Tên cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành;

 

 

 NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH                                    

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.