Mẫu số: 20

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An 
 

.........................................................................................

......................................................................................... 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: ...............................

 

................................, ngày ........... tháng ........... năm...................

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

                       

Kính gửi: ...................................................................................................................................

 

Căn cứ (1):...........................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

của                                                                                                                                                                                                       

có dấu hiệu phạm vào Điều ..................... Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều(2) ................, Điều 109, điểm ................. khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ..........................................................................................................................................................

ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp số: ................. ngày......... tháng ......... năm............ đối với:

Họ tên: ..................................................................................................................................................... Giới tính:...............                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................                

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................

Nơi cư trú:......................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

Ngày ........... tháng.......... năm ................   Cơ quan ............................................................................................

đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và áp giải về:................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ............................................................................................................................................................................................

Căn cứ khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Viện kiểm sát .......................                

...............................................................................................................................................................................................................  

phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trên.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ căn cứ giữ người trong trường hợp khẩn cấp quy định tại

điểm a, b hoặc c khoản 1 Điều 110 BLTTHS và nội dung vụ việc/vụ án xảy ra;

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.