Mẫu số: 26 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

...............................................

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

............, ngày .......... tháng .......... năm.................

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ

Tôi:....................................................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Căn cứ (1):.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

của ....................................................................................................................................................

đã phạm vào Điều ........................  Bộ luật Hình sự;

Căn cứ các điều (2) .............., 109, 117 118 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm giữ ...................... ngày, kể từ .............. giờ .................. ngày............... tháng ............. năm...        

đến .................  giờ ................  ngày...........  tháng ........... năm.............................. đối với:

Họ tên: ..................................................................................... Giới tính:      ................................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ........... năm ..................... tại:.................................................................            

Quốc tịch: ......................................; Dân tộc: ............................; Tôn giáo:................................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................                                                                     

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Trưởng nhà tạm giữ/Giám thị trại tạm giam                                                                                

.........................................................................................................................................................................thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VKS.............................................

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam .............

- Người bị tạm giữ;

- Hồ 02 bản.

.........................................................................................

 

 

 

(1) Ghi căn cứ tạm giữ quy định tại khoản 1 Điều 117 BLTTHS

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS

Quyết định này đã được giao cho người bị tạm giữ một bản vào hồi ....... giờ ..... ngày ..... tháng …... năm......................

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ

(, ghi họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.