Mẫu số: 27 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

      

................................................

.............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

...................., ngày .......... tháng .......... năm.................

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ

(Lần thứ .................... )

Tôi: ...................................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Tiếp theo Quyết định tạm giữ/gia hạn tạm giữ số:..................ngày...........tháng.............  năm..........  

của                                                                                                                                                     

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều (*).............., 109, 117 118 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Gia hạn tạm giữ 03 ngày, kể từ .................giờ............................ ngày............ tháng ............ năm         ...........................................................................................................................................................

đến .................  giờ................... ngày............ tháng ............ năm................... đối với:

Họ tên: ............................................................................................................. Giới tính:..............            

Tên gọi khác: ..................................................................................................................................            

Sinh ngày ............ tháng ........... năm ....................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: .........................................; Dân tộc: …........................; Tôn giáo:.............................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................                                                                     

cấp ngày ............. tháng ............. năm .................... Nơi cấp: ......................................................            

Nơi trú:........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Trưởng nhà tạm giữ/Giám thị trại tạm giam................................................................................

….....................................................................................................................................................................thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.........................................................................................             ...........................................................................................................................................................

để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS .................................

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam

- Người bị tạm giữ;

- Hồ 02 bản.

.......................................................................................................

 

                                   

(*) Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

               

Quyết định này đã được giao cho người bị tạm giữ một bản vào hồi ....... giờ ..... ngày ....... tháng ...... năm ....................

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ

(, ghi họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.