Mẫu số: 33     

Ban hành theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ..................................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO LĨNH

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: .................................... ngày ............ tháng ............ năm.......................

của.......................................................................................................................................................................................................

và Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: ...................... ngày ......... tháng ........ năm.............

của.......................................................................................................................................................................................................

đối với bị can: .............................................................................................................................................................................

đã có hành vi: ..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. phạm vào khoản ......... Điều ................ Bộ luật Hình sự;

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét Giấy cam đoan nhận bảo lĩnh ngày............ tháng ......... năm................. của(*)...................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

và Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ ngày............ tháng........... năm.................... của bị can;

Căn cứ các điều 36, 109 và 121 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Giao cho ............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

được nhận bảo lĩnh bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................                

Thời hạn bảo lĩnh: ............ tháng, kể từ ngày ............ tháng ............ năm .............................................................

Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì bị tạm giam.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát............................................................................ để phê chuẩn.

Nơi nhận:                                                       

- VKS.......................................................

- Bị can;

- Người, cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh;

- Hồ sơ 02 bản.

 

     ..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ, quan hệ với bị can.

Quyết định này đã được giao cho bị can một bản vào hồi ...... giờ ..... ngày ...... tháng ….... năm ..........

BỊ CAN 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.