Mẫu số 35 BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(T CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./…..

Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

 

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ)
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN NĂM...

Kính gửi: ………………

I. Phần chung

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò: ....................................................................................

2. Loại hình doanh nghiệp: ……………. (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);

Đăng ký doanh nghiệp s... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ..... cấp ln đu ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số….. ngày…… tháng….. năm….. của…..)/ Giấy phép đầu tư.

3. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

Điện thoại: ……………..; Fax: ....................................................................................................

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: .....................................................................................................................................

- Năm sinh: ......................................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn: ................................................................................................................

II. Khối lượng công tác thăm dò và chi phí đã thực hiện tính đến ngày... tháng... năm...

1. Giấy phép thăm dò khoáng sản số: ..... ngày... tháng.... năm…….

1.1. Cơ quan cấp phép: ..................................................................................................................

1.2. Thời hạn giấy phép: ……………… tháng (năm)

1.3. Diện tích khu vực thăm dò:…….. (m2, ha, km2);

1.4. Loại khoáng sản được phép thăm dò: ..................................................................................

1.5. Vị trí khu vực thăm dò: thôn………..,………., huyện……….., tỉnh……..................

1.6. Tên đề án thăm dò: .................................................................................................................

1.7. Đơn vị thi công đề án thăm dò khoáng sản: .......................................................................

1.8. Chủ nhiệm đề án thăm dò:

Năm sinh…………………………………….; Học vị chuyên ngành……………….............

1.9. Tình hình thi công đề án thăm dò …………………………………………………........

STT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Nhận xét, đánh giá về công tác thăm dò ………………………………………….

2. Giấy phép thăm dò khoáng sản số:…….. ngày... tháng.... năm…….. (nếu có)

(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên) .....................................................................................

III. Đề xuất, kiến ngh

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP THĂM DÒ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép thăm dò trở lên chỉ lập một (01) báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng cho từng giấy phép)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.