Mẫu số: 41     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ..........................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

GIẤY PHÉP TẠM THỜI ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

               

Cơ quan ..............................................................................................................................................................................

Xét đơn đề nghị về việc tạm thời đi khỏi nơi cư trú của bị can: ..................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

và sự đồng ý của(*)....................................................................................................................................................................

Căn cứ..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. ;

............................................................................................................................................................................................................. ;

Căn cứ Điều 36 và Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép bị can được tạm thời đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày.............tháng…….. năm................ đến ngày..............tháng.............năm..........................để............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ......... năm....................... tại:...............................................................................................................

Quốc tịch:....................................................; Dân tộc:........................................................; Tôn giáo:............................................

Nghề nghiệp: ............................................................................. Số điện thoại liên hệ:............................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày ............ tháng ......... năm ................... Nơi cấp: ......................................................................................................

Nơi cư trú/đơn vị Quân đội đang quản lý bị can: ................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Hết thời hạn trên, bị can phải có mặt tại nơi cư trú/đơn vị Quân đội đang quản lý bị can theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số:...................ngày...........tháng..........năm................ của Cơ quan..................................

...............................................................................................................................................................................................................

Nếu bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam. ..................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Nơi nhận:

- VKS .........................................................

- UBND.......................................................

- Đơn vị Quân đội quản lý bị can;

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

 

    ..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 
 
 

(*) Ghi rõ chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội quản lý bị can.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.