Mẫu số: 80BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN

VỀ VIỆC HỦY BỎ BIỆN PHÁP PHONG TỎA TÀI KHOẢN

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ..................  tại.........................................            

...........................................................................................................................................................            

Chúng tôi gồm:

Ông/: .............................................................................................................................Điều tra viên

thuộc quan.................................................................................................................................

Ông/:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ông/:.............................................................................................................................................

đại diện Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước(1):.......................................................................

Ông/. ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Thi hành Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số: ............ ngày ....... tháng ...... năm        

của.......................................................................................................................... đối với tài khoản của:  

Họ tên: ............................................................................................... Giới tính:   .........................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:............................................................... Quốc tịch: .........................; Dân tộc: ..........................; Tôn giáo:................................ .............
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:................................................................................................. 
 ..................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .........................................................
Nơi trú: .......................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................  ..........
Chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản của ông/ :.............cho đại diện(1) ..................................................................................................................................................... tiến hành lập biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:
1. Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Lệnh phong tỏa tài khoản số: ....................... ngày ........ tháng ..................... năm.................... của............. ............................................................................................................................... đã nhận 01 bản Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số: ....................... ngày .......... tháng ......... năm.......................... của...............................................................................
để thực hiện ngay việc giải tỏa Lệnh phong tỏa tài khoản của ông/: ..................  ............................................................................................................................................
2. Các thông tin về tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền trong tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản(2):

Việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản kết thúc hồi ........ giờ …….. ngày........ tháng........ năm     
Biên bản này đã đọc cho những người tên trên nghe, công nhận đúng cùng tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa,  một bản gửi Viện kiểm sát.................................................................. ,
một bản lưu tại(1) ............................................................................................................... ,

một bản đưa vào hồ vụ án.       

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

( tên, đóng dấu)

ĐIỀU  TRA VIÊN

 

 

 

 

 CHỦ TÀI KHOẢN BỊ PHONG TỎA

(Nếu )

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

            

(1) Ghi tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản tài khoản bị phong tỏa;

(2) Ghi thông tin tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền được hủy bỏ biện pháp phong tỏa.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.