Mẫu số: 81BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

...............................................

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..........................

........................., ngày ............ tháng ............ năm..........

 

THÔNG BÁO

Về việc hủy bỏ biện pháp(*) .................................................................................

Kính gửi: ..............................................................................

Căn cứ Điều 36 và Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Căn cứ: .............................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Xét thấy việc(*) .........................................................................................................  không còn cần thiết, Cơ quan..................................................................................................................................................

sẽ ra Quyết định hủy bỏ biện pháp(*) ................................................................................. của:

Họ tên: ........................................................................................ Giới tính:...................................            

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: ...................................; Dân tộc: ..................................; Tôn giáo:.............................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................            

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Tài sản bị kê biên/tài khoản bị phong tỏa: .................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Cơ quan...................................................................................... .............................thông báo cho

Viện kiểm sát ...........................................................................................................trước khi quyết định.                                                                                                                          

Nơi nhận:

- VKS...............................

- .........................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

.............................................................................

 

 

 

(*) biên tài sản hoặc phong tỏa tài khoản.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.