Mẫu số: 84BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

...................................................

................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

........................, ngày........... tháng ........ năm.............

 

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN ĐIỀU TRA TIẾN HÀNH KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (*)

 

Tôi: ...................................................................................................................................................   

Chức vụ: ..........................................................................................................................................   

Căn cứ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ bỏ Quyết định phân công Phó Thủ trưởng quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự số: .................................................. ngày............ tháng............ năm.........................................  

của.....................................................................................................................................................  

điều tra vụ án hình sự: ...................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

xảy ra tại:.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Phó Thủ trưởng quan điều tra phải bàn giao việc chỉ đạo khởi tố, điều tra vụ án hình sự cho Thủ trưởng quan điều tra.

Nơi nhận:

- VKS ...................................

- Phó Thủ trưởng CQĐT;  

- Hồ 2 bản.

 

....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(*) Trường hợp này Thủ trưởng CQĐT trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.