..........................................................................

..........................................................................

 

Mẫu số: 85

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 

........................................., ngày .......... tháng ......... năm...................

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

           

Tôi: ..............................................................................................................................................................................................................   

Chức vụ: ...............................................................................................................................................................................................................    

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:........................ngày.............tháng...........năm...............

của.............................................................................................................................................................................................................................     

Căn cứ Điều 36, Điều 37 Điều 38 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra(*):

1. ...................................................................................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận Điều tra viên/Cán bộ điều tra số: .................................. cấp ngày....... tháng ...... năm........

2. ...................................................................................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận Điều tra viên/Cán bộ điều tra số: .................................. cấp ngày....... tháng ...... năm........

3. ...................................................................................................................................................................................................................  

Giấy chứng nhận Điều tra viên/Cán bộ điều tra số: .................................. cấp ngày....... tháng ...... năm........

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................   

thuộc quan................................................................................................................................................................................................   

tiến hành điều tra vụ án hình sự .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................   

xảy ra tại: .............................................................................................................................................................................................................   

.....................................................................................................................................................................................................................................    

Điều tra viên, cán bộ điều tra được phân công tiến hành điều tra vụ án hình sự nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Nơi nhận:

- VKS .............................................................

- ĐTV, cán bộ điều tra được phân công;

- Hồ 02 bản.

 

            .........................................................................................................

 

                                   

 

 

 

 

 
 
 

(*) Ghi : Họ tên, chức danh Điều tra viên hoặc Cán bộ điều tra.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.