..........................................................................

..........................................................................

 

Mẫu số: 87

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 

........................................., ngày .......... tháng ......... năm...................

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi:.........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................................................................................                

Căn cứ   ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 Căn cứ các điều 36, 37, 38 51 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra:

1...............................................................................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................................

tại Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự số:................. ngày ......... tháng ......... năm ............. của........................................................................................................................................................  

Nay phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra(*):

1...............................................................................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................................

tiến hành điều tra vụ án hình sự  ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:................................ngày..............tháng...........năm...........................

của                                                                                                                                                                                                       

Điều tra viên, Cán bộ điều tra bị thay đổi phải bàn giao đầy đủ hồ tài liệu liên quan đến vụ án cho Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công điều tra vụ án theo Quyết định này. Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công tiến hành điều tra vụ án hình sự nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS ...........................................................

- ĐTV, Cán bộ điều tra bị thay đổi;

- ĐTV, Cán bộ điều tra được phân công;

- Hồ 02 bản.

 

            .........................................................................................................

 

 

(*) Ghi : Họ tên, chức danh Điều tra viên hoặc Cán bộ điều tra.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.