Mẫu số 9

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

   

 

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:                    /20... /XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

(Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm dùng cho cá nhân)

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số ....... ............và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm.................................................................................................

...(tên cơ quan xác nhận).... xác nhận các ông/bà .............................................................................

Năm sinh: ..........................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

CMTND số .....................................cấp ngày ........................ nơi cấp: ............................................

Điện thoại: ........................................................Fax: ........................................................................

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........

 

 

............, ngày......tháng.......năm………

Thủ trưng cơ quan xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.