..........................................................................

..........................................................................

 

Mẫu số: 90

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 

........................................., ngày .......... tháng ......... năm...................

 

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN

KHI THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA VẮNG MẶT

 

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: Thủ trưởng quan.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Ủy quyền cho ông/.................................................................................................................................................

Chức vụ: Phó Thủ trưởng quan...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

được thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Thủ trưởng quan điều tra quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự, kể từ ngày ......... tháng .......... năm ...............  đến ngày ...........tháng ......... năm.....................................................................................................................................................................................................

Ông/: ...............................................................................................................................................................................

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng quan điều tra về nhiệm vụ được ủy quyền.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát .........................................................................................................

Nơi nhận:                                                       

- VKS .............................

- Người được uỷ quyền;

- Hồ 2 bản.

 

 

            .........................................................................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.