Đơn vị:..................................

Mã QHNS: ..........................

Mẫu số C31 - HD

(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 24/11/2017)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm .......

Số: ..................................

-  Họ tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)..............................................

-  Lý do xuất kho: ...........................................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ............................................................

Số

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

số

Đơn vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

 

Yêu cầu

Thực

xuất

 
 

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................................

Số chứng từ kèm theo:...................................................................................................................

 

Ngày... tháng ... năm .......

Người lập

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Hoặc phụ trách bộ phận)

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.