Đơn vị:....................................

Mã QHNS:.............................

Mẫu số C44– HD

(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN

- Nội dung:.......................................................................................................................................

- Địa điểm hội thảo (tập huấn):.....................................................................................................

- Thời gian hội thảo: ......................... ngày, từ ngày...../...../......đến ngày..../.../.....................

 

Số

TT

Họ và tên

 

Chức

vụ

Đơn vị

công tác

Số tiền

nhận

Ngày

.....

Ngày......

….

Tổng số

A

B

C

D

1

2

3

4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

 

 

 

X

Tổng số người tham dự:.............................................................................................

Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ):..........................................................................

 

 

Ngày..... tháng.....năm.....

 Thủ trưởng đơn vị

 

Người lập

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.