Mẫu số PC18
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

               Hồi ...... giờ...... phút, ngày ... tháng ... năm ..... tại: ........................................................................  

Chúng tôi gồm:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi ở trang .............. và .............. của ......................................................................................................................

I. Phương thức kiểm định:

1. Mẫu thử nghiệm: ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Thiết bị kiểm định:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

III. Kết quả kiểm định:

Số TT

Tên, số hiệu, quy cách phương tiện

Ký, mã hiệu

Đơn vị tính

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Nội dung kiểm định

u cầu về thông số kỹ thuật kiểm định

Nhận xét đánh giá

Theo TCVN

Catalog

Thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

IV. Kết luận:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành ......... bản./.

 

NGƯỜI KIỂM ĐỊNH
(, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.