ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật chung)

Năm...

Tên tài khoản ..............      

        Số hiệu......... 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

 

Số hiệu

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

TK

đối ứng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

- Số cuối tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ:…

 

 

        Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.