ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S43-DN

(Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

Năm:........

Đơn vị tính:...........

Đăng phát hành

Phát hành thực tế

Số cổ phiếu đã

Giấy phép     phát hành

 

Loại cổ

 

Số

 

Mệnh

Chứng từ

 

Loại

 

Số

Giá trị theo

Giá

thực tế

 

Thành

đăng phát hành nhưng chưa bán

Số hiệu

Ngày tháng

phiếu

lượng

giá

Số hiệu

Ngày tháng

cổ

phiếu

lượng

mệnh   giá

phát hành

tiền

Số

lượng

Mệnh giá

A

B

C

1

2

D

E

G

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

  - Sổ này ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

  - Ngày mở sổ: ...

 

 

                     Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

 

Người ghi sổ

(, họ tên)

 

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.