Mẫu số: 170BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

THÔNG BÁO

 Không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản

 

            Kính gửi: (1).................................................................................................................................

                                           ......................................................................................................................................

 

Căn cứ khoản 4 Điều 222 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Sau khi xem xét ý kiến về Kết luận định giá tài sản số: ............. ngày........... tháng ........ năm            

và đề nghị định giá lại tài sản của ông/bà:..............................................................................................................

Nơi cư trú:......................................................................................................................................................................................

Tư cách tham gia tố tụng: ...................................................................................................................................................

đối với tài sản: ...........................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Cơ quan (2).........................................................................................................................................................................

không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản trên của ông/bà. 

Lý do:...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VKS...................................................

- ..............................................................

- Hồ sơ 02 bản.

           ............................................................................................

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ bị can, bị cáo, bị hại hoặc người tham gia tố tụng khác;

(2) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.