LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ............................

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ............. /CV- CĐCTY

V/v Thông báo một số nội dung đề nghị thương lượng tập thể theo quy định

....................... , ngày … tháng … năm 20 …

Kính gửi: Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ................................................................

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 71 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013, Ban chấp hành Công đoàn Công ty ......................................... thông báo một số nội dung dự kiến cần thương lượng tập thể, nội dung cụ thể trong văn bản thông báo nội dung thương lượng tập thể được đính kèm.

Để chuẩn bị cho cuộc họp thương lượng đạt hiệu quả, Ban chấp hành Công đoàn đề nghị Lãnh đạo Công ty quan tâm và hỗ trợ thực hiện theo

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Công đoàn cấp trên trực tiếp;

-  Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH


(Ký tên)HỌ TÊN: ................................................

 

----------------------------------------------------------------------

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ...........................

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:............. /CV- CĐCTY

....................... , ngày … tháng … năm 20 …

NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
GIỮA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY        

(Kèm theo văn bản số: …….. /CV-CĐCTY, ngày ... tháng … năm 20 ... )

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình đời sống, việc làm của người lao động. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, làm cho người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến của toàn thể người lao động trong doanh nghiệp, Ban chấp hành Công đoàn đề nghị Lãnh đạo Công ty .................................................... thương lượng những nội dung sau đây:

(Hướng dẫn: ghi toàn bộ nội dung mà Ban chấp hành Công đoàn cần đề xuất với doanh nghiệp. Cơ sở pháp lý: Điều 70 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013)

1.

2.

3.

4.

Trên đây là những nội dung mà Ban chấp hành Công đoàn đề xuất thương lượng./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Công đoàn cấp trên trực tiếp;

-  Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH


(Ký tên)HỌ TÊN: ................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.