PHỤ LỤC 16 - THÔNG BÁO......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH - Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

               
 

Tên doanh nghiệp, HTX:...........
 
 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

 
 

Số:.............. /..............

 
 

…………, ngày......   tháng......năm.....

 

 

THÔNG BÁO......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi:........(Sở Giao thông vận tải, Bến xe nơi đi, Bến xe nơi đến)..........

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã: .................................................................................................

2. Địa chỉ:  .......................................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): ...................................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:...........ngày........./...../......... do ……………(tên cơ quan cấp)............ cấp.

5. Kể từ ngày......./........./.........Doanh nghiệp (HTX) sẽ..........(1).....trên tuyến

6. Danh sách xe bổ sung hoặc thay thế:

                                                           
 

TT

 
 

Biển   kiểm soát

 
 

Số   ghế

 
 

Tên   đăng ký sở hữu xe

 
 

Nhãn   hiệu xe

 
 

Nước   sản xuất

 
 

Năm   sản xuất

 
 

Tuyến   đã được chấp thuận khai thác

 
 

1

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bến đi....-Bến   đến...

 
 

2..

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bến đi....-Bến   đến...

 

7. Danh sách xe ngừng:

                                                           
 

TT

 
 

Biển   kiểm soát

 
 

Số   ghế

 
 

Tên   đăng ký sở hữu xe

 
 

Nhãn   hiệu xe

 
 

Nước   sản xuất

 
 

Năm   sản xuất

 
 

Tuyến   đã được chấp thuận khai thác

 
 

1

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bến đi....-Bến   đến...

 
 

2..

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bến đi....-Bến   đến...

 

 

       
 

 

 
 

Đại diện doanh nghiệp, HTX
 
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: ngừng khai thác tuyến hoặc bổ sung nhưng không làm tăng tần suất chạy xe, thay thế xe.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.