Phụ lục IV - Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI
C
Ơ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ..............................................................................................................

2. Địa chỉ: .......................................................................................................................................................

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 ...........................................................................

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3:

STT

Họ và tên

Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí làm việc4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ….5….., ngày ….. tháng …… năm …….

 


NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

3 Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề.

4 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm.

5 Địa danh.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.