PHỤ LỤC SỐ 01

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN KHÍ CHUYÊN DÙNG CHO NHU CẦU RIÊNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân:                                                                                                                   

Tên giao dịch đối ngoại:  .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:  ............................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:...................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .....................  do...... cấp ngày... tháng... năm              

Mã số thuế: ............................................................................................................................

Thực hiện quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, thương nhân đăng ký kế hoạch nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí dùng cho nhu cầu riêng như sau:

1. Kế hoạch nhập khẩu khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng

- Loại khí: ..............................................................................................................................

- Số lượng: .............................................................................................................................

- Mục đích sử dụng: .............................................................................................................

2. Kế hoạch sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng

- Loại khí: ..............................................................................................................................

- Số lượng: .............................................................................................................................

- Mục đích sử dụng: .............................................................................................................

Chúng tôi cam kết sử dụng khí đúng Mục đích và thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.