PHỤ LỤC SỐ 10

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng … năm…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải của ................................................................................................................ (1);

Theo đề nghị của .......................................................................................................................... 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

Tên trạm nạp: ....................................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: ..............................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ...................................................................................

Thuộc doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh: .......................................................................... (1)

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ...............................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: .. do...cấp ngày.... tháng.... năm …....

Mã số thuế: .......................................................................................................................................

Đủ Điều kiện nạp LNG/CNG/LPG vào phương tiện vận tải.

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải số …../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- …;
- Lưu: VT, (2)

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1):Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

* Chú thích:

(1):Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.